KATEGORİ VİTRİNİ
 • TEK DELİKLİ ALM. RAY SAĞ 35 H TEK DELİKLİ ALM. RAY SAĞ 35 H 15,65 ₺
 • A3 Pleksi Etiketlik A3 Pleksi Etiketlik 60,00 ₺
 • PLEKSİ MENÜLÜK A4 1/3 DİK ÇİFT YÖNLÜ ALTI AÇILI (TİP 1) PLEKSİ MENÜLÜK A4 1/3 DİK ÇİFT YÖNLÜ ALTI AÇILI (TİP 1) 25,00 ₺
 • A6 ÇİFT YÖNLÜ PLEKSİ ETİKETLİK A6 ÇİFT YÖNLÜ PLEKSİ ETİKETLİK 26,50 ₺
 • PLEKSİ ETİKETLİK 4,5 x 4,0 cm Yan Arkaya Açılı PLEKSİ ETİKETLİK 4,5 x 4,0 cm Yan Arkaya Açılı 6,50 ₺
 • PLEKSİ ETİKETLİK 6,00 X 4 CM. YAN ARKAYA AÇILI PLEKSİ ETİKETLİK 6,00 X 4 CM. YAN ARKAYA AÇILI 9,50 ₺
 • PLEKSİ ETİKETLİK 7,00cm x 11,00 cm Dik Arkaya Açılı-Siyah PLEKSİ ETİKETLİK 7,00cm x 11,00 cm Dik Arkaya Açılı-Siyah 19,50 ₺
 • PLEKSİ ETİKETLİK 100 X 110 mm Arkaya Açılı PLEKSİ ETİKETLİK 100 X 110 mm Arkaya Açılı 19,50 ₺
 • PLEKSİ MENULUK A4 1/3 DİK-ÇİFT YÖNLÜ ALTI AÇILI (TİP-2) PLEKSİ MENULUK A4 1/3 DİK-ÇİFT YÖNLÜ ALTI AÇILI (TİP-2) 25,00 ₺
 • PLEKSİ ETİKETLİK 8,00 X 6,50 CM. YAN ARKAYA AÇILI -SİYAH TABAN PLEKSİ ETİKETLİK 8,00 X 6,50 CM. YAN ARKAYA AÇILI -SİYAH TABAN 15,00 ₺